ÜRÜNLER
Sülfürik Asit %98.5

 1 . MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ TANIMI

1.1  MADDE / MÜHTAHZARIN TANIMI

 

 Ürün Adı : Sülfürik Asit (%98,5)

 Sınıf Ve Sembol : Sınıf-8 (Aşındırıcı (Korozif) Madde)

 R 35 S 26-30-45

 1.2 MADDE / MÜHTAHZARIN KULLANIMI

·        Gübre Üretiminde

·        Fosforik Asit Üretiminde

·        Yükseltgen ve Nem Çekme Özelliğinden Yararlanılır

·        Bazlarla Reaksiyona Girerek Tuzların Elde Edilmesini Sağlar.

 

 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

 2.1 MADDE / MÜSTAHZAR TAM BİLEŞİM YAPISI

 Maddenin Kimyasal Adı : %98,5 Sülfürik Asit

 2.2 MADDE / MÜSTAHZAR SINIFLANDIRILMASI

 Sınıf Ve Sembol : Sınıf-8 Aşındırıcı (Korozif) Madde

 R 35 S 26-30-45

 2.3 MADDE / MÜSTAHZAR İSİMLENDİRİLMESİ

 EINECS No : 231-639-5

 CAS No : 7664-38-2

 IUPAC İsimlendirilmesi : Sülfürik Asit

 Sinonimleri : Sülfat Asidi

 3. TEHLİKELERİN TANIMI

 En Önemli Tehlikeleri : Ciddi yanıklara neden olur. Yutulursa veya solunursa ölümcül olur.

 Spesifik Tehlikeleri : Solunum sisteminde (akciğerler), göz ve deride ciddi yanıklara

 neden olur.

 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ

 Teneffüs Edilirse : Hastayı temiz havaya çıkartın. Solunumu ve kalp atışlarını kontrol

 edin. Solumuyorsa suni teneffüs yapın. Güçlükle soluyorsa oksijen

 verin. Başka yaraları olup olmadığını araştırın. Hastayı sıcak tutunve dinlendirin. Derhal doktora haber verin.

 Deri ile Temas Ederse : Mümkün olduğu kadar çabuk 30 dakika boyunca boyunca kirlenen

 alanı akan su ile yıkayın. Akan su altında kirlenmiş elbiseleri,

 ayakkabıları ve deri giyecekleri çıkarın. Geri kullanmadan önce yıkayın. Doktor çağırın.

 Gözle Temas Ederse : Derhal akan su ile 30 dakika göz kapaklarını açık tutarak yıkayın. Doktor çağırın.

 Yutulursa : Kusturmaya yeltenmeyin. Hastanın bilinci yerindeyse ağzını suyla

yıkayın ve bolca su içirin. Hastanın bilinci yerinde değilse ağzından

birşey vermeyin. Derhal doktor çağırın.

 5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

 Spesifik Teklikeleri : Yanıcı değildir. Nem yada suyla teması yanıcı maddeleri

ateşlemeye yetecek derecede ısı açığa çıkarabilir. Çoğu metallerle,

havayla karıştığında patlayıcı olan hidrojen gazı açığa çıkarır, reaksiyona girer.

 Uygun Yangın Söndürme

 Maddesi : Küçük yangınlar - Kuru kimyasal yada CO2

 Büyük Yangınlar – Su Spreyi, sis veya köpük

 Yangınla Mücadelede Gerekli

 Koruyucu Teçhizat : Pozitif basınç modunda çalışan tam yüz maskeli solunum cihazı, lastik veya PVC eldiven, bot ve önlük giyin.

 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBIRLER

 Kişisel Önlemler : Tam koruyucu elbise ile solunum cihazı kullanın. Buhar ve zerreciklerini solumaktan sakının. Gözlere, cilde ve

elbiselere temasından kaçının. Kullanıldıktan sonra tamamen yıkayın. Ciltle ve gözlerle tesında en azından 30 dakika akan su ile yıkayın. Doktor çağırın.

 Çevresel Önlemler ve Temizleme

 Metodları : Temizlik işi tamamlanıncaya kadar alana giriş çıkışı yasaklayın. Risksiz olarak yapabiliyorsanız kaçağı önleyin. Alanı havalandırın. Toprak veya  diğer yanıcı olmayan bir madde ile çevirin ve dökülenleri soda yada kireçle nötralize edin. Temiz bir kepçe ile maddeyi dikkatli bir şekilde temiz, kuru kaba  koyun. Kapağını kapatın ve alandan uzaklaştırın. Döküldüğü alanı suyla yıkayın. Nötralize edilmemiş maddeyi atık su kanallarından, su kanallarından, yüzey  sularından ve topraktan uzak tutun. Her türlü atık bertaraf, kullanma ve rapor için gereken mevcut yasal düzenlemelere uyun.

 7. KULLANMA VE DEPOLAMA

 7.1 KULLANMA : Gözle, deriyle ve elbiselerle temasından kaçının. Buhar ve zerreciklerini solumaktan sakının. Metallerden ve şiddetli reaksiyon verdiği  maddelerden uzak tutun. Asidin kazara metallerle teması

 sonucu çıkabilecek hidrojen gazının patlamasını önlemek için sigara, açık alev ve kıvılcıma izin verilmemelidir. Kapalı ve iyi havalandırılmış yerlerde  kullanılmalıdır. Kullanıldığı ortamdaki buhar ve zerrecik konsantrasyonunun izin verilen limitlerin altına çekilebilmesi için yeterli mekanik havalandırma  yapılmalıdır. Açık proses ekipmanları lokal havalandırma sistemi gerektirir. Hepsi korozyona dayanıklı olmalıdır.

 7.2 DEPOLAMA : İyi havalandırılmış, kuru, ısı, açık alev ve göz ışığından uzak yerlerde depolayın. Oksitleme vasıtaları ve tehlikeli reaksiyon veren  maddelerle (Bölüm: 10.2) birlikte depolamayın. Kapları fiziksel hasarlardan koruyarak kapalı ve dik konumda tutun. 

 7.3 DIĞER ÖNLEMLER : Kapları kullanılmadıkları zaman sıkıca kapalı muhafaza edin. Kaplar boş bile olsalar, buhar ve zerrecikler bulunabilir. Her  zaman tehlike kurallarına uyun ve kapları doluymuş gibi kullanın. Sülfürik asidin seyreltilmesi gerekiyorsa su üzerine sülfürik asidi çok dikkatli ve karıştırarak  katınız. Aksi halde egzotermik reaksiyonlar nedeniyle patlama şeklinde sıçramalar meydana gelir.

 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

8.1 MARUZ KALMA LİMİT DEĞERLERİ

Maruz Kalma Limitleri : 0,1 mg/m3

8.2 MARUZ KALMA KONTROLLERİ

8.2.1 MESLEKİ MARUZ KALMA KONTROLLERİ
Solunum Sisteminin Korunması : Kullanım noktasında buhar ve zerrecikler için NIOSH onaylı uygun maske kullanın. Uygun solunum cihazları; tüm yüzü koruyan asitler kullanılan filtre takılmış yarı maske, pozitif basınç modlu solunum cihazı yada havalı maske olabilir.

 Ellerin korunması : Lastik veya PVC Eldiven

 Gözlerin korunması : Kimyasal gözlük ve tam yüz siperi veya tam solunum cihazı

kullanılabilir. Genel olarak kimyasal maddelerle meşkul olurken kontak lens kullanılmamasının gereği kabul edilir, çünkü kontak lensler gözdeki yaranın ciddiyetini arttırabilir.

Cilt ve Vücudun Korunması : Lastik kaplı elbise, lastik önlük ve bot

8.2.2 ÇEVRESEL MARUL KALMA KONTROLLERİ

 Nötralize edilmemiş maddeyi atık su kanallarından, su kanallarından, yüzey sularından ve topraktan uzak tutun. Her türlü atık bertaraf, kullanma ve rapor  için gereken mevcut yasal düzenlemelere uyun.

 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

 Molekül Ağırlığı : 98,08 g

 Fiziksel Görünüş : Berrak ve Tortusuz

 Renk : Renksiz

 Koku : Kokusuz

 Kaynama Noktası : ~310ºC

 Erime Noktası : ~-15ºC

 pH : 0,3 (49 g/L H2SO4, 25ºC)

 Yoğunluk : 1,84 g/cm3 (20ºC)

 Buhar Basıncı : ~0,0001hPa (20ºC)

 Suda Çözünürlük : Tamamen

 Termal Bozunma : ~338ºC

 10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE

 10.1 Kaçınılması Gereken Durumlar: Isı ile temasında sülfürlerin oksidasyonu ile toksit buharlar verir.

 10.2 Temas Etmemesi Gereken

 Maddeler : Su ve kuvvetli bazlar ile egzotermik reaksiyonlara sebep olabilir.

 Alkali metaller,alkali bileşikler, amonyak, toprak alkali metalleri, toprak alkali metal bileşikleri, metaller, metal alaşımları, fosfor oksitler, fosfor, halojen-  halojen bileşikleri, permanganatlar, organik solventler, organik nitro bileşikleri, nitratlar, peroksitler ve nitritlerle temas etmemelidir.

 10.3 Tehlikeli Bozunma Ürünleri : Çoğu metallerle hidrojen açığa çıkararak şiddetli reaksiyon verir.

Oksitleme vasıtalarıyla ve kostiklerle şiddetli tepkime verir.

 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİ

 Akut Toksisite : LD50(oral, sıçan): 2140 mg/kg (%25’lik çözelti kullanılarak)

 : LC50(soluma, sıçan) : 510mg/m3/2h (saf maddede hesaplanarak)

 Hayvanlar Üzerinde Özel Etkiler : Deride Tahriş Testi (tavşan): Yakıcı

 Gözde Tahriş Testi (tavşan): Yakıcı

 Soluma : Solunum sisteminde ciddi tahriş ve yanıklara, akciğer damarlarında şişmeye, akciğerlerde yaralanmaya neden olur.

 Deri ile Temas : Ciddi tahriş ve yanıklar.

 Gözle Temas : Ciddi tahriş ve yanıklar, gözde kalıcı zarar.

 Yutma : Sülfürik asidin yutulması zararlıdır ve ölümcül olabilir. Ciddi ağız, boğaz ve mide yanıklarını ile bulantı ve kusmaya neden olabilir.

 Kronik Toksisite : Bu madde, Amerikan ulusal toksikoloji programı, uluslararası

kanser araştırma ajansı veya işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetimince kansorejen olarak nitelendirilmemiştir.

 12. EKOLOJİK BİLGİLER

 Biyolojik Etki : İnorganik maddelerde, bioetkileşim tespit etme yöntemleri uygulanabilir  değildir.

 Çevresel Bölümlerde Davranış : Organizma yoğunluluğu beklenmemektedir.

 Ekotoksik Etki :

 Biyolojik Etki : pH değişimi nedeniyle, suda yaşayan organizmalar üzerinde zararlı etkiye sahiptir. Balıklar ve yosunlar üzerinde   zehirleyici etkisi vardır.  Seyreltildiğinde bile yakıcıdır. Biyolojik Oksijen İhtiyacına neden olmaz. Büyük miktarlarda sulara ve/veya   toprağa bırakılırsa içme suyu kaynaklarını  tehlikeye sokar. Atık su imha tesislerini etkisizleştirme ihtimali vardır.

 Defne Zehirlemesi : Defne Başına EC50: 29mg/L/24h (saf maddede hesaplanarak)

 Daha Fazla Ekolojik Bilgi : Toprağa, atık suya yada içme suyuna bulaşmasına izin vermeyiniz.

 13. BERTARAF BİLGİLERİ

 ÜRÜN : Kimyasal kalıntılar genellikle özel atık sayılırlar. Bu nedenle ‘Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun olarak bertaraf edilmelidir.

 Ambalaj : Resmi düzenlemelere uygun olarak imha edilmelidir. Bulaşmış ambalajları, tıpkı materyalin kendisine uyguladığınız yöntemle bertaraf ediniz.  Resmi olarak aksi belirtilmedikçe, bulaşmamış ambalajları ev atıkları gibi imha edebilir veya geri dönüşüme verebilirsiniz.

 14. TAŞIMACILIK HAKKINDA BİLGİLER

 Kara Taşımacılığı : GGVS, GGVE, ADR, RID

 Sınıfı : 8/1b

 Adı : 1830 SÜLFÜRİK ASİT

 Nehir Taşımacılığı : ADN, ADNR

 Sınıfı : Test Edilmemiştir.

 Deniz Taşımacılığı : IMDG, GGVSee

 Sınıfı : 8-06

 MFAG : 700

 Adı : SÜLFÜRİK ASİT

 Hava Taşımacılığı : ICAO,IATA

 Sınıfı : 8/UN 1830/PG II

 Adı : SÜLFÜRİK ASİT

 15. YÖNETMELİKLERE GÖRE SINIFLANDIRMA

 EINECS-NO : 231-639-5

 Semboller : H2SO4

 R-Cümlecikleri

 R-35 : Ciddi yanıklara neden olur.

 S-Cümlecikleri

 S-26 : Göz ile temasında suyla iyice yıkayın ve doktora başvurun.

 S-30 : Kesinlikle üzerine su dökmeyin ve ilave etmeyin.

      S-45<